Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Macmiilka (FAQ's)


Waa maxay Barnaamijka Adeega Safraha Saacada Shaqada ka dambeeya?

Barnaamijka Adeega Safraha Saacada Shaqada ka dambeeya oo la shaqaynaya shirkada wadaagi raacida Lyft, waa Barnaamijka halka raacayaasha wakhtiga dambe ee habeenku ay ka helaan kaabida raacida La wadaagay wakhtiga u dhexeeya 12:00 habeenimp (saqbadhka) iyo 4:00 subaxnimo.

Ku noqo Xaga Sare

Halkeen ka helaa abkaaga Luft?

Soo deji hoos qalabkaaga

Available at Amazon Appstore Get it from Microsoft Get it on Google Play Download on the Apple Appstore

Ku noqo Xaga Sare

Sideey u shaqaysaa?

Metroogu waxa uu siiyaa kaabida $9 safarkiiba ugu badnaan 40 safar bishii raacayaasha u qalma. Kaabidan waxaa loo isticmalaa abka Lufty si loo qaato safarada la wadaago ee u dhexeeya saacadaha 12:00 habeenimo (saq badhka) iyo 4:00 subaxnimo.

Waa inaad codsataa Barnaamijka 25ka bisha oo waxaad heli doontaa kaabidaada safarka $9 ah maalinta koowaad ee bisha soo socota. Marka la iska diiwaan geliyo Barnaamijka, kaabida bisha xigta si toos ah waxay u soo saari doontaa bil kasta muddada Barnaamijka ama ilaa haddii kale la joojiyo.

Kaadhkaaga SmarTrip LOOMA isticmaali doono qaabka lacag bixinta. $9 ee kaabida waxay ka muuqaataa abka Lyft. Hadhaaga waxaa lagu soo dalacaa qaabka lacag bixinta lagu doortay gudaha abka.

Lyft screenshot

Haddii u qalmida la aqbalay, $9 ayaa laga saari doonaa raacid kasta oo la wadaagay sida lagu muujiyay sawirka.

Ku noqo Xaga Sare

Kumaa isticmaali kara barnaamijkan?

Barnaamijka waxaa lagu haboonaysiiya shaqaalaha wakhtiga shaqada habeenka ah ee 3aad (cusbitaalka iyo soo dhawaynta tusaale ahaan) iyo qof kasta oo ka shaqeeya ama u baahan inuu u safro iyo/ama ka yimaad shaqada saacada u dhexeeya 12:00 habeenimo (saq badhka) iyo 4:00 subaxnimo.

Ku noqo Xaga Sare

Barnaamijkan ma joogtaa?

Barnaamijku wuxuu socdaa lix biloodlaga bilaabo Luuliyo 1, 2023 – Diseembar 31, 2023 laga bilaabo Luuliyo 1, 2023 saacadu markay tahay 12:00 habaynimo (saq dhexe) kuna eg Diseembar 31, 2023 saacadu markay tahay 11:59 saqda dhexe.

Ku noqo Xaga Sare

Sideen u isticmaalaa barnaamijkan?

Waa inaad kooto ka samaysataa Lyft oo aad diiwaan gelisaa kaadhkaaga SmarTrip®  ka hor codsashada Barnaamijka. Ka dib codsashada, Metroogu waxa uu go'aamin doonaa u qalmidaada ku salaysan sharciyada Barnaamijka oo waxa uu soo diri doonaa iimaylka xaqiijinta 3 maalmood oo shaqo gudahood.

Haddii la ansixiyo, Metroogu waxa uu Lyft siin doonaa lambarkaaga telefoonka si aad adigu u hesho kaabida raacidaada la wadaago iyo caadiga ah (lagu muujiyay hoos).

Adeega Barnaamijka Metrooga Dadka raaca Saacadaha Shaqada ka dib

 • $9 laga dhimay raacidaada
 • Waxaad haysataa 40 Safar oo loo Qalmo bishiisha
 • Ansax ah raacitaanada la wadaagay iyo caadiga ah oo keliya
 • Wuxuu soconayaa ilaa Diseembar 31, 2023 saacadu markay tahay 11:59 saqda dhexe 12:00 habaynimo (saq dhexe) iyo 4:00 aroornimo.
 • Soo qaadista iyo dhigista waa inay ahaato aaga adeega Metrooga
 • Ha codsan raacitaanada wata joogsiyada lagu daray

Ku noqo Xaga Sare

Noocee raacida Lyft ma isticmaali karaa?

Waa inaad doorato Raacitaanada Lyft La wadaago iyo Caadiga ah doorashada ah si aadu hesho kaabida Barnaamijka. Raacitaanada La wadaagay iyo caadiga ah waxay kugu xidhaan raacitaanada kale dhanka jidkaaga. Markaad wadaagto raacida, waxaad bixisaa qiime lacagta la dhimay.

Lyft waxay kaa soo qaadi doontaa adiga goobtada iyaddoon loo eego haddii aad ku habboon tahay raacitaanada kale. Abkan waxa uu ku tusayaa qiimaha qadinta ah: waxaad aragtaa waa waxa aad bixiso iyaddoon loo eegin haddii aad ku habboon tahay raacayaasha kale.

Baro wax badan oo ku saabsan raacitaanka la Wadaago.

Shared Lyft icon

Ku noqo Xaga Sare

Sideen u diiwaan geliyaakaadhka the SmarTrip®?

Si looga qayb galo Barnaamijkan, raace kasta waa inay diiwaan geliyaan kaadhkooda SmarTrip®, codsi barnaamijka oo ay bixin doonaan ISKU MID Taariikhda Dhalashada iyo Koodhka Sibka, ee la isticmaalay muddada samaynta kootada SmarTrip.

Ku noqo Xaga Sare

Miyaa SmartBenefits® loo isticmaali karaa si loo daboolo kharashyada kaabida ee sare?

Maya. IRS waxay xadidaa  SmartBenefits si looga isticmaalo safarka gaadiidka dad waynaha iyo dadka safaraya ee u qalma baabuurta jid waynaha ee qaada ugu yaraan 6 dadka waa wayn ah (oo aanu ku jirin darawalku). Sida tagsiyada la kireeyo, baabuurta raacida la wadaago kuma qancaan qeexidan.

Ku noqo Xaga Sare

Halkeen ka heli karaa Xalaadaha iyo shuruudaha Barnaamijka?

Dib u eeg shuruudaha iyo xaaladaha.

Ku noqo Xaga Sare

Maxaad ku samayn doontaa xogtayda?

Xaga Mertooga waxaanu tixgelinaa sirtaada oo waxaanu ku balan qaadaynaa ilaalinta macluumaadkaaga gaar ahaan loo aqoonsan karo. Waxaanu isticmaali karnaa macluumaadka loo shaqeeyaha oo keliya (laga helay dhexda diiwaan gelinta) si loo ansixiyo meeshaada shaqadaiyo jadwalka shaqada si loo go'aamiyo u qalmid abarnaamijka. Lambarkaaga telefoonka gacanta waxaa la siin doonaa Lyft, markaas waxaad ka qayb geli kartaa Barnaamijka.

Ku noqo Xaga Sare

Miyaan dhammaan goobahu laga saaray Barnaamijka?

Haa. Dhammaan codsigawaa inuu ka yimaada oo ku dhammaada gudaha WMATA aaga adeega isku jirta , oo ay ku jiraan garsoorka ka qayb gelaya:

 • Degmadda Columbia;
 • Commonwealth of Virginia: Magaalooyinka Alexandria, Falls Church iyo Fairfax iyo degmooyinka Arlington, Fairfax iyo Loudoun;
 • Gobolka Maryland: Degmooyinka Montgomery iyo Prince George.

Ku noqo Xaga Sare

Kumaa sameeya go'aanka iyo waa maxay sharciyada u qalmida?

WMATA waxa uu go'aan ka gaadhaa cida u qalanta; dhammaan ka qayb galayaashu waa inay buuxiyaan heerka qiimaynta soo socda:

 1. Noqo qofka haysta SmarTrip® kaadhka lagu diiwaan geliyay SmarTrip®;
 2. Bixi dhammaan macluumaadka waajibka ah ee ku jira codsiga;
 3. La shaqeea gudaha Metrooga adeegyada aaga isku jitra;
 4. U baahan  adeegyada gaadiidka ee shaqada  wakhtiga saacadaha u dhexeeya 12:00 habeenimo (saq badhka) iyo 4:00 subaxnimo.

Ku noqo Xaga Sare

Sideen ku garan doonaa haddii aan u qalmo inaad isticmaalo barnaamijka?

3 maalmood gudahood codsashada Barnaamijka waxaad heli doontaa heerka xaqiijinta iimaylka ee u qalmidaada ama codsashada macluumaadka badan.

Ku noqo Xaga Sare

Bal kawan haddii codsiga la diido?

Metroogu waxa uu kugu wargelin doonaa haddii lagu diiday u qalmida Barnaamijka iyo sababta diidmada.

Ku noqo Xaga Sare

Sababtee ayay u qaadataa 3 maalmood oo shaqo in la go'aamiyo oggolaanshaha u qalmida ama diidmada?

Metroogu waxa uu ansixin doonaa macluumaadka la bixiyay muddada nidaamka coodsiga. Metroogu waxa uu waci karaa loo shaqeeyahaaga si loo xaqiijiyo jadwalkaaga shaqada iyo cinwaanka shaqada.

Ku noqo Xaga Sare

Miyaan sugayaa oggolaanshaha ka hor isticmaalaha barnaamijka ama waxaan bilaabi karaa inaan isticmaalo barnaamijka oggolaanshaha oo maqan?

Macaamishu ma heli doonaan kaabida abka Lyft ilaa ay ka helaan iimaylka xaqiijinta oo la soo galo abka Lyft isticmaalaya lambarka telefoonka moobilka la bixiyay muddada Barnaamijka codsiga.

Ku noqo Xaga Sare

Haddii aan shaqada bilaabo wakhtiga ka hor 12:00 subaxnimo. (saq badhka) ama dhammaadka shaqada ka dib 4:00 subaxnimo., ma isticmaali karaa barnaamijka?

Haddii ay shaqadaadu u baahan tahay inaad safarto saacadaha u dhexeeya 12:00 habeenimo (saq badhka) iyo 4:00 subaxnimo, waxaad u qalantaabarnaamijkan.

Miyaa lacag dhimistan ku habboon tahay raacida Qorshaysan?

Haa, lacag dhimisyu waxaa loo adeegsan doonaa raacitaanada Qorshaysan, ilaa inta raacida la qaato muddada saacadaha barnaamijka. Tusaale, raacida Qorshaysan ee la codsaday saacada 11:00 habeenimo ee wakhtiga soo qaadista 1:00 habeenimo ayaa u qalmi doonaa. Lacag dhimistan xaga hore laguma muujin doono xaaladan laakiin waxaa la codsan doontaa ka dib marka raacidu dhacdo.

Ku noqo Xaga Sare

Miyaa safarada aan la isticmaalin wakhti kale u wareegaan?

Safarada aan la isticmaalin uma wareegaan bisha ku xigta.

Ku noqo Xaga Sare

Kumaa la xidhiidhaa caawimada Diiwaan gelinta?

Iimaylu dir WMATA_AHCS@wmata.com.

Ku noqo Xaga Sare

Kumaan caawimo ahaan ula xidhiidha abka Lyft ama adeega?

Xaruna Caawimada Lyft

Ku noqo Xaga Sare

Baabuurtan ma lagaadhi karaa?

Dib u eegida xeerarka helida Lyft.

Ku noqo Xaga Sare